Home Home
Serveis
   ) Interpretació simultània

   ) Interpretació consecutiva

   ) Equipament tècnic
    per a la traducció simultània

Qui som     ) Com treballem     ) Preguntes freqüents     ) Contacte     
Avís legal
Condicions generals de contractació

De conformitat amb allò que estableixen:

  • la Llei 47/2002, de 19 de desembre, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, per a la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/7/CE, en matèria de contractes a distància, i per a l’adaptació de la Llei a diverses Directives comunitàries;
  • la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic;
  • el R.D. 1906/1999 mitjançant el qual es regula la contractació electrònica amb condicions generals;
  • i el R.D 113/1997, que regula l’autorització de les vendes a distància i la inscripció en el Registre d’empreses de vendes a distància.

 

Capacitat per contractar: legislació aplicable i jurisdicció competent

Per adquirir els serveis que ofereix al web www.e774interpretes.com l’usuari ha de tenir capacitat per contractar segons la llei nacional.

Les Condicions Generals de Contractació, que apareixen àmpliament descrites a www.e774interpretes.com, s’aplicaran a totes les transaccions comercials realitzades mitjançant la nostra pàgina web www.e774interpretes.com, nom de domini del qual és titular Emma Soler Caamaño, amb CIF 36977152Y, domicili social a C. Major del Rectoret 66, 08017 Barcelona.

Aquestes Condicions Generals de Contractació es regiran i s’interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola en allò que no estigui establert expressament. Les parts, renunciant de forma palesa a qualsevol altre tribunal que els pogués correspondre, se sotmeten, tret dels casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), per a la resolució de qualsevol qüestió que es pogués plantejar en relació a aquestes Condiciones Generals.

La nostra activitat comercial, així com la descripció i les característiques dels productes i serveis oferts, s’expliquen a les pàgines del web www.e774interpretes.com.

Emma Soler Caamaño es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, de conformitat amb la legislació vigent, l’oferta comercial i les Condicions Generals de Contractació incloses en la seva pàgina web, així com qualsevol altra modificació sobre preus, productes, serveis o promocions, informant en tot moment, de manera clara i detallada, a clients i usuaris. Igualment, es reserva el dret a modificat en qualsevol moment la presentació, la configuració i la localització del web.

Emma Soler Caamaño fa tots els esforços possibles en la mesura de les seves possibilitats per tal que la informació inclosa en aquest web no tingui errors tipogràfics. Si en algun moment es produís un error d’aquest tipus, aliè a la nostra voluntat, l’esmenaríem immediatament.

 

Drets de propietat industrial i intel·lectual .

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inclòs en el web pertanyen a Emma Soler Caamaño.

Emma Soler Caamaño és titular de la totalitat dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, les imatges, sons, marques, logotips, textures, gràfics o qualsevol altre element de la mateixa, així com la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització o, si s’escau, disposa de l’autorització corresponent per a la utilització dels elements esmentats.

El contingut de www.e774interpretes.com no podrà ésser reproduït ni totalment ni parcial, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació de la informació, en cap mitjà ni forma, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la Sra. Emma Soler Caamaño. Igualment, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" i la resta de dades identificatives dels drets de www.www.e774interpretes.com, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanismes d’informació que pogués existir en els continguts de la pàgina web

 
    ) Català  ) Español  ) English  ) Français Tels. (+34) 932 804 504  •  (+34) 619 960 053  •  info@e774interpretes.com

    © Intérpretes
) Avís legal    
e774 Intérpretes, amb reconeguda experiència en interpretació simultània i consecutiva, agrupa intèrprets de conferències de la més dilatada experiència i joves altament qualificats. És fonamental que els intèrprets siguin professionals i que tinguin experiència en la traducció simultània; una mala interpretació pot fer fracassar qualsevol conferència, per bé que la resta sigui excel·lent. De fet, sovint, la diferència entre l’èxit i el fracàs és la capacitat de comunicar amb claredat i eficàcia. En tota mena d’esdeveniments multilingües, conferències, col·loquis, congressos, cursos, cursets, seminaris, focus groups, rodes de premsa, reunions, dinar i sopars oficials. Criteris de qualitat i màxima professionalitat al seu servei. Assessorament en l’organització de les seves conferències internacionals. Planificació i realització de la comunicació multilingüe. Interpretació simultània per a programes de ràdio i televisió i retransmissions en directe. Tota conferència amb diversos idiomes es basa en la traducció i el suport audiovisual. Gestió amb proveïdors de cabines i equips tècnics d’interpretació. Comptar amb un bon sistema d’àudio, controlat per professionals, que no tingui accidents i no deixi de funcionar en plena conferència és fonamental per la salut de qualsevol organitzador de congressos. En els cas dels intèrprets de ràdio i televisió, la immediatesa i no restar a la saga del personatge entrevistat, són aspectes clau. La interpretació simultània és la més adequada per a reunions, conferències o seminaris amb diverses llengües on es demana una comunicació fluïda. Sense cap mena de dubte és la més còmode i ràpida de les interpretacions. La interpretació consecutiva és apta especialment per a conferències de premsa i no requereix mitjans tècnics. Allò que diem o escrivim és molt més que so o impressió: és construcció del nostre univers. e774 Intérpretes és una empresa d’interpretació simultània i consecutiva que treballa amb tota mena d’idiomes i especialment amb anglès, francès, castellà o espanyol, català, alemany, italià, i portuguès. La interpretació d’idiomes, ja sigui consecutiva o simultània, és una activitat que exigeix gran concentració. Si vostè necessita els serveis de traducció d’una empresa d’intèrprets d’idiomes, e774 és la solució. Interpretem conferències amb intèrprets de prestigi reconegut. Interpretem rodes de premsa mitjançant les nostres tècniques d’interpretació consecutiva. La traducció simultània és un terme que fa referència al que es coneix com a interpretació simultània. Es tracta del mètode utilitzat per a la interpretació d’idiomes per part d’un intèrpret qualificat, segons el qual l’orador parla i l’intèrpret tradueix a la llengua d’arribada. Aquesta interpretació es pot fer, bàsicament, de dues maneres, mitjançant interpretació simultània i interpretació consecutiva. En la interpretació simultània, l’intèrpret escolta l’orador des d’una cabina d’interpretació amb tots els mitjans tècnics necessaris. Des d’aquesta cabina l’intèrpret parla al públic que segueix el discurs del ponent gràcies als auriculars. Hi ha cabines fixes i cabines portàtils, normalitzades de conformitat amb els estàndards ISO 2603 i ISO 4043 respectivament. La modalitat d’interpretació consecutiva és la més apta per a les conferències de premsa. En aquest tipus d’interpretació, l’intèrpret escolta la intervenció del ponent i interpreta després. Precisa un alt grau de concentració, a més d’una depurada tècnica de presa de notes i de memòria, i un saber estar davant del públic. A més, cal guanyar-se la complicitat de l’orador. e774 ofereix des de solucions tecnològiques fins als millors professionals de la interpretació a Barcelona per tal que de la seva conferència, presentació o roda de premsa de premsa sigui un èxit. Una interpretació clara i eficaç. E774 es una empresa d’intèrprets de conferencia, simultanis i consecutius